In kỷ yếu

Bài viết trước đó In sách, In tạp chí
Bài viết sau đó In standy, Phong bạt