Thiết kế catalogue, thiết kế brochure

Bài viết trước đó Thiết kế menu
Bài viết sau đó Thiết kế folder, kẹp file