Thiết kế card visit

Bài viết trước đó Thiết kế folder, kẹp file
Bài viết sau đó Thiết kế tờ rơi, tờ gấp